Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 288775
Публикувано на 21.02.2018 12:39
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Ценов Тарльовски с рег. No: 882 обявява за публична продан
Офис,34125.93 лв.,ПЕЩЕРА
Обявлението е активно
от 21.02.2018
до 21.03.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Пещера
Тип на имуществото:
Офиси
Начална цена:
34125.93 лв.
Площ (в кв.м):
115.000
290237
Описание:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.364.1.2 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и четири, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г./20.06.2014 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. Веселин Стойков № 10, ет. 0. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлени имоти с идентификатори 56277.503.364 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и четири) и 56277.503.365 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и пет). Предназначение на самостоятелния обект: За офис. Брой нива на обекта: 2 /две/. Посочена в документа площ: 115 кв. м. (сто и петнадесет квадратни метра), Прилежащи части: 15,98 квадратни метра идеални части от общите части на сградата. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 56277.503.364.1.1, 56277.503.364.1.3 Под обекта: няма. Над обекта: няма. Ниво: 2. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 56277.503.364.1.7. Под обекта: 56277.503.364.1.1. Над обекта: няма. Стар идентификатор: 56277.503.97.2.1, ведно с 91,67/904 идеални части от поземлен имот с идентификатор 56277.503.364 петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и четири), целият с площ 904 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г./20.06.2014 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. Веселин Стойков № 10. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м. Стар идентификатор: 56277.503.97; Номер по предходен план 1999, квартал 128, парцел III. Съседи: 56277.503.90, 56277.503.96, 56277.503.9681, 56277.503.365, 56277.503.9739, 56277.503.98, 56277.503.982

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
034/ 918 181
Определяне на купувач
[кога] на 23.03.2018 11:30
251027
Онлайн са 146 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение