Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 288786
Публикувано на 21.02.2018 12:54
Посещения: 7
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Ценов Тарльовски с рег. No: 882 обявява за публична продан
Други,118691.34 лв.,ПЕЩЕРА
Обявлението е активно
от 21.02.2018
до 21.03.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Пещера
Тип на имуществото:
Начална цена:
118691.34 лв.
Площ (в кв.м):
409.000
290248
Описание:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.364.1.6 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и четири, точка, едно, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г./20.06.2014 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. Веселин Стойков № 10, ет. 0. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлени имоти с идентификатори 56277.503.364 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и четири) и 56277.503.365 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и пет). Предназначение на самостоятелния обект: Обекти със специално предназначение. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 225.03 кв. м. (двеста двадесет и пет цяло и три стотни квадратни метра), Прилежащи части:.....Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 56277.503.364.1.5. 56277.503.364.1.3. Под обекта: 56277.503.364.1.8. Над обекта: 56277.503.364.1.7, ведно със 157,49/904 идеални части от поземлен имот с идентификатор 56277.503.364 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и четири), целият с площ 904 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г./20.06.2014 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. Веселин Стойков № 10. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м. Стар идентификатор: 56277.503.97; Номер по предходен план 1999, квартал 128, парцел III. Съседи: 56277.503.90, 56277.503.96, 56277.503.9681, 56277.503.365, 56277.503.9739, 56277.503.98, 56277.503.982 (цена на самостоятелния обект 63 500 лв. и цена на земята 5 700 лв.); и Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.364.1.8 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и четири, точка, едно, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г./20.06.2014 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. Веселин Стойков № 10, ет. -1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлени имоти с идентификатори 56277.503.364 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и четири), 56277.503.365 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и пет). Предназначение на самостоятелния обект: Обекти със специално предназначение. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 183,60 кв. м. (сто осемдесет и три цяло и шестдесет квадратни метра), Прилежащи части: ...... Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: няма. Над обекта: 56277.503.364.1.6, 56277.503.364.1.5 ведно със 128,50/904 идеални части от поземлен имот с идентификатор 56277.503.364 петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и три, точка, триста шестдесет и четири), целият с площ 904 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г./20.06.2014 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. Веселин Стойков № 10. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м. Стар идентификатор: 56277.503.97; Номер по предходен план 1999, квартал 128, парцел III. Съседи: 56277.503.90, 56277.503.96, 56277.503.9681, 56277.503.365, 56277.503.9739, 56277.503.98, 56277.503.982. Обектите с идентификатори 56277.503.364.1.6 и 56277.503.364.1.8 се продават заедно, тъй като са със специално предназначение (СТРЕЛБИЩЕ) и са функционално свързани.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
034/ 918 181
Определяне на купувач
[кога] на 23.03.2018 11:30
251038
Онлайн са 182 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение