Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 289040
Публикувано на 23.02.2018 11:04
Посещения: 10
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Васил Ангелов Недялков с рег. No: 864 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,66600 лв.,САМОКОВ
Обявлението е активно
от 27.02.2018
до 27.03.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ж.к.Самоково
бл.9, вх.В, ет.8, ап.70 , Самоков
Населено място:
град Самоков
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
66600.00 лв.
Площ (в кв.м):
78.000
290502
Описание:

АПАРТАМЕНТ № 70 (седемдесет), находящ се в жилищна сграда - блок № 9 (девети), вход „В", етаж VIII (осми), построена върху държавен поземлен имот в квартал 209 (двеста и девети), в жилищен комплекс „Самоково", по плана на град Самоков, Софийска област, състоящ се от три стаи, кухня и други сервизни помещения, със застроена площ от 78,37 (седемдесет и осем цяло и тридесет и седем) стотни кв. метра, при граници и съседи: стълбище, апартамент № 71 - седемдесет и едно - държавен, двор, двор, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет/, със застроена площ от 3,05 (три цяло и пет стотни) кв. метра, при граници и съседи: коридор, мазе № 6 (шест) на апартамент № 71 (седемдесет и едно), държавен, коридор, ведно с 1,691 % (едно цяло шестстотин деветдесет и една хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, който апартамент, съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - Софийска област, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65231.914.258.13.22 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно, точка, деветстотин и четиринадесет, точка, двеста петдесет и осем, точка, тринадесет, точка, двадесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, одобрени със Заповед № РД 300-5-34/15.05.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-23-82/10.04.2012 г. на Началник на СГКК - Софийска област, с адрес на имота: гр. Самоков, ж.к. Самоково, бл. 9, вх. В, ет. 8, ап. 70, самостоятелният обект се намира в сграда № 13, разположена в поземлен имот с идентификатор 65231.914.258, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ 78.00 /седемдесет и осем/ кв. метра, принадлежащи части: мазе №5-3.05 кв. метра, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65231.914.258.13.23, под обекта: 65231.914.258.13.19, над обекта: няма, стар идентификатор: няма. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 66 600 лв. /шестдесет и шест хиляди и шестстотин лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан по местонахождението му в гр.Самоков, ж.к.„Самоково“, бл.9, вх.В, ет.8, ап.70.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0721/ 660 41
Определяне на купувач
[кога] на 29.03.2018 06:00
251299
Онлайн са 115 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение