Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 290727
Публикувано на 13.03.2018 15:34
Посещения: 15
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Петко Иванов Мачкърски с рег. No: 881 обявява за публична продан
Хотел,766487.2 лв.,Пампорово
Обявлението е активно
от 26.03.2018
до 26.04.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
к.к Пампорово
Тип на имуществото:
Хотел
Начална цена:
766487.20 лв.
Площ (в кв.м):
921.000
292189
Описание:

Недвижими имоти - самостоятелни обекти, всички находящи се в изградената в груб строеж в сграда „База за отдих „Родопи Даймънд"" I цялостно за тела „А", „В" и „С", построена съгласно Разрешение за строеж № 18 от 27.03.200бг. и Разрешение за строеж № 22 от 27.03.2007г., находяща се в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, находящ се в с. Проглед, ЕКАТТЕ 58517, общ. Чепеларе, обл. Смолян по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД - 18 - 1 / 20.01.2006г. на Изпълнителния директор на АК - Смолян, с административен адрес: с. Проглед, п.к. 4871 Пампорово с площ на поземления имот 11,997 дка кв. м. с трайно предназначение урбанизирана теротия, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, копмлекс, при съседи на имота: 102.29, 102.30, 102.31, 102.32, 102.34, 102.27, 102.65, 102.62, 102.65, който поземлен имот съгласно удостоверение № 606 / 05.02.2008г. на СГКК - гр. Смолян е стар идентификатор УПИ VII - 96 - База за отдих в кв. 1 по плана на к.к. Пампорово, з-ще с. Проглед, общ. Чепеларе с идентификатор на сградата, в която попадат самостоятелните обекти 58517.102.33.1, а именно: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.7, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. - 2, an. 1 А/едно буква „А"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 64,11 /шестдесет и четири цяло и единадесет стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.8, под обекта:58517.102.33.1.6, над обекта: 58517.102.33.1.38 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № 1 А/едно буква „А"/, разположен във вход „А" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 64,11 квадратни метра, състоящ се от коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна и тераса при граници на апартамента: коридор, апартамент 1 Б с идентификационен номер 58517.102.33.1.8, от три страни - двор и склад - домакин, заедно с припадащите се за апартамента 1,203 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 21,34 кв. м. и заедно с припадащите се 1,203 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.8, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. - 2, an. 1 Б /едно буква „Б'“, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 28,18 /двадесет и осем цяло и осемнадесет стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.7, 58517.102.33.1.9, под обекта: 58517.102.33.1.6, над обекта: 58517.102.33.1.37 38 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № 1 Б /едно буква „Б"/, разположен във вход „А" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 28,18 квадратни метра, състоящ се от коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна и тераса при граници на апартамента: коридор, апартамент 1 А с идентификационен номер 58517.102.33.1.7, двор и апартамент А 2 с идентификационен номер 58517.102.33.1.9, заедно с припадащите се за апартамента 0,519 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 9,20 кв. м. и заедно с припадащите се 0,519 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.9 , с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. - 2, ап. 2 /две/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 64,21 /шестдесет и четири цяло двадесет и една стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.8, 58517.102.33.1.10, под обекта: 58517.102.33.1.5, над обекта: 58517.102.33.1.36 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 2 /апартамент цифра „две"/, разположен във вход „А" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 64,21 квадратни метра, състоящ се от коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна тераса и мокро помещение при граници на апартамента: коридор, апартамент № А 3 с идентификационен номер 58517.102.33.1.10, двор и апартамент А 1 Б с идентификационен номер 58517.102.33.1.8, заедно с припадащите се за апартамента 1,182 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 20,96 кв. м. и заедно с припадащите се 1,182 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.10, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. - 2, ап.З /три/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 40,91 /четиридесет цяло деветдесет и една стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.9, 58517.102.33.1.11, под обекта: 58517.102.33.1.5, над обекта: 58517.102.33.1.35 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 3 /апартамент цифра „три"/, разположен във вход „А" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 40,S1 квадратни метра, състоящ се от коридор, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна тераса и мокро помещение при граници на апартамента: коридор, апартамент № А 2 идентификационен номер 58517.102.33.1.9, двор и апартамент № А4 с идентификационен номер 58517.102.33.1.11, заедно с припадащите се за апартамента 0,753 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 13,36 кв. м. и заедно с припадащите се 0,753 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.11, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. - 2, ап. 4 /четири/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 42,76 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.10, под обекта: 58517.102.33.1.5, над обекта: 58517.102.33.1.34 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 4 /апартамент цифра „четири"/, разположен във вход „А" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 42,76 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, апартамент № А 3 с идентификационен номер 58517.102.33.1.10, двор и апартамент № В 1 с идентификационен номер 8517.102.33.1.12, заедно с припадащите се за апартамента 0,787 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 13,36 кв. м. и заедно с припадащите се 0,787 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 6. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.15 с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. - 2, ап. А /три буква „А"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 31,82 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.14, 58517.102.33.1.16, под обекта: 58517.102.33.1.2, над обекта:58517.102.33.1.30 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В З А /апартамент цифра „три" буква „А"/, разположен във вход „В" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 31,82 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, апартамент № В2в с идентификационен номер58517.102.33.1.14, двор и апартамент № В Зв с идентификационен номер 58517.102.33.1.16, заедно с припадащите се за апартамента 0,586 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 10,39 кв. м. и заедно с припадащите се 0,586 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 7. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.16 , с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. - 2, ап.З Б /три буква „Б"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 37,43 /тридесет и седем цяло четиридесет и три стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.15, 58517.102.33.1.17, под обекта; 58517.102.33.1.2, над обекта: 58517.102.33.1.30, 58517.102.33.1.29 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 36 /апартамент цифра „три" буква „Б"7, разположен във вход „В" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 37,43 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, апартамент № ВЗа с идентификационен номер 58517.102.33.1.15, двор и апартамент № В 4 с идентификационен номер 58517.102.33.1.17, заедно с припадащите се за апартамента 0,689 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 12,22 кв. м. и заедно с припадащите се 0,689 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 8. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.17 , с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. - 2, ап. 4 /четири/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 61,31 /шестдесет и един цяло тридесет и една стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.16, под обекта: 58517.102.33.1.2, над обекта: 58517.102.33.1.28 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 4 /апартамент цифра „четири"/, разположен във вход „В" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 61,31 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, апартамент № ВЗ б с идентификационен номер 58517.102.33.1.16,двор и апартамент № С 1 с идентификационен номер 58517.102.33.1.18,заедно с припадащите се за апартамента 1,128 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 20,02 кв. м. и заедно с припадащите се 1,128 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 9. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.18 , с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. - 2, aп. 1 /едно/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 42,76 /четиридесет и две цяло седемдесет и шест стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.19, под обекта: 58517.102.33.1, над обекта: 58517.102.33.1.27 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 1 /апартамент цифра „едно"/, разположен във вход „С" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 42,76 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, апартамент № В4 с идентификационен номер 58517.102.33.1.17,двор и апартамент № С 2 с идентификационен номер 58517.102.33.1.19, заедно с припадащите се за апартамента 0,878 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 13,96 кв. м. и заедно с припадащите се 0,878 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 10. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.19, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. - 2, ап. 2 /две/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 40,91 /четиридесет цяло деветдесет и една стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.18, 58517.102.33.1.20, под обекта: 58517.102.33.1, над обекта: 58517.102.33.1.26 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 2 /апартамент цифра „две"/; разположен във вход „С" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 40,91 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, апартамент № С 1 с идентификационен номер 58517.102.33.1.18, двор и апартамент № С 3 с идентификационен номер 58517.102.33.1.20, заедно с припадащите се за апартамента 0,753 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 13,36 кв. м. и заедно с припадащите се 0,753 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 11. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.20, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. - 2, ап. 3, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 64,14 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.19, 58517.102.33.1.21, под обекта: 58517.102.33.1, над обекта: 58517.102.33.1.25 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 3 /апартамент цифра „три"/, разположен във вход „С" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 64,14 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, апартамент № С 2 с идентификационен номер 58517.102.33.1.19, двор и апартамент № С4а с идентификационен номер 58517.102.33.1.21, заедно с припадащите се за апартамента 1,181 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 20,94 кв. м. и заедно с припадащите се 1,181 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 12. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.21, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. - 2, ап. 4 А /четири буква „А"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 28,69 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.20, 58517.102.33.1.22, под обекта: 58517.102.33.1, над обекта: 58517.102.33.1.24 и 58517.102.33.1.23 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 4а /апартамент четири буква „А"/, разположен във вход „С" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 28,69 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, апартамент № С 3 с идентификационен номер 58517.102.33.1.20, двор и апартамент № С4б с идентификационен номер 58517.102.33.1.22, заедно с припадащите се за апартамента 0,528 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 9,37 кв. м. и заедно с припадащите се 0,528 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 13. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.22, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. - 2,'ап. 4 Б /четири буква „Б"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 84,72 /осемдесет и четири цяло седемдесет и две стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.21, под обекта: 58517.102.33.1, над обекта: 58517.102.33.1.23 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 46 /апартамент четири буква „Б'7, разположен във вход „С" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 84,72 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор, перално помещение и тераса, при граници на апартамента: коридор, от две страни двор и апартамент № С 4а с идентификационен номер 58517.102.33.1.21, заедно с припадащите се за апартамента 1,559 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 27,66 кв. м. и заедно с припадащите се 1,559 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 14. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.33, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. - 1, ап. 5 /пет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 61,31 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.32, под обекта: 58517.102.33.1.12, над обекта: 58517.102.33.1.44 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 5 /апартамент цифра пет/, разположен във вход „В" на първи етаж на кота - 2,85 м с идентична по схема застроена площ от 61,31 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, двор и апартамент А8 с идентификационен номер 58517.102.33.1.3, заедно с припадащите се за апартамента 1,262 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 22,38 кв. м. и заедно с припадащите се 1,262 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 15. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.28, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. - 1, ап. 8 /осем/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 61,31 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.29, под обекта: 58517.102.33.1.17, над обекта: 58517.102.33.1.49 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 8 /апартамент цифра осем/, разположен във вход „В" на първи етаж на кота - 2,85 м с идентична по схема застроена площ от 61,31 /шестдесет и едно цяло тридесет и една стотни/ квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, двор и апартамент В7б с идентификационен номер 58517.102.33.1.29 и апартамент С 5 с идентификационен номер 58517.102.33.1.27, заедно с припадащите се за апартамента 1,262 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 22,38 кв. м. и заедно с припадащите се 1,262 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 16. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.26 , с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. - 1, ап. 6 /шест/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 36,10 /тридесет и шест цяло и десет стотни/ квадратни метра, пк съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.27, 58517.102.33.1.25, под обекта: 58517.102.33.1.19, над обекта: 58517.102.33.1.51 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 6 /апартамент цифра шест/, разположен във вход „С" на първи етаж на кота - 2,85 м с идентична по схема застроена площ от 36,10 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, двор и апартамент С5 с идентификационен номер 58517.102.33.1.27 и апартамент С 7 с идентификационен номер 58517.102.33.1.25, заедно с припадащите се за апартамента 0,743 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 13,18 кв. м. и заедно с припадащите се 0,743 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 17. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.25, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. - 1, ап. 7 /седем/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 64,12 /шестдесет и четири цяло и дванадесет стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.26, 58517.102.33.1.24, под обекта: 58517.102.33.1.20, над обекта: 58517.102.33.1.52 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 7 /апартамент цифра седем/, разположен във вход „С" на първи етаж на кота - 2,85 м с идентична по схема застроена площ от 64,12 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, двор и апартамент С6 с идентификационен номер 58517.102.33.1.26 и апартамент С 8а с идентификационен номер 58517.102.33.1.24, заедно с припадащите се за апартамента 1,320 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 23,41 кв. м. и заедно с припадащите се 1,320 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 18. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.23, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. - 1, ап. 8 Б /осем буква „Б"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 86,14 /осемдесет и шест цяло и четиринадесет стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.24, под обекта: 58517.102.33.1.21, 58517.102.33.1.22, над обекта: 58517.102.33.1.54 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 8 б /апартамент цифра осем буква Б/е разположен във вход „С" на първи етаж на кота - 2,85 м с идентична по схема застроена площ от 86,14 квадратни метра, състоящ се от две спални, дневна с кухненски бокс, две бани и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, двор и апартамент С8а с идентификационен номер 58517 102.33.1.24, заедно с припадащите се за апартамента 1,773 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 31,44 кв. м. и заедно с припадащите се 1,773 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 19. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.54, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. 0, ап. 12 Б /дванадесет буква „Б"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 85,92 /осемдесет и пет цяло деветдесет и две стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.53, под обекта: 58517.102.33.1.23 и над обекта: 58517.102.33.1.55 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 12 б /апартамент цифра дванадесет буква Б/, разположен във вход „С" на втори етаж на кота +0,00 т с идентична по схема застроена площ от 89,52 /осемдесет и девет цяло петдесет и две стотни/ квадратни метра, състоящ се от две спални, дневна с кухненски бокс, две бани и тоалетна, коридор и две тераси, при граници на апартамента: коридор, от три страни двор и апартамент С12а с идентификационен номер 58517.102.33.1.53, заедно с припадащите се за апартамента 1,824 идеални части от общите части на сградата, представляващи 32,36 кв. м. и заедно с припадащите се 1,824 % идеални части V,!- правото на строеж върху поземления имот; 20. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.70, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. 1, ап. 13 А /тринадесет буква „А"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 71,03 /седемдесет и един цяло и три стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.69, под обекта: 58517.102.33.1.39 и над обекта: 58517.102.33.1.71 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 13 а /апартамент цифра тринадесет буква А/, разположен във вход „А" на трети етаж на кота +2,85 м с идентична по схема застроена площ от 71,03 /седемдесет и един цяло и три стотни/ квадратни метра състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и две тераси, при граници на апартамента: коридор, от три страни двор и апартамент А136 с идентификационен номер 58517.102.33.1.69, заедно с припадащите се за апартамента 1,490 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 26,44 кв. м. и заедно с припадащите се 1,824 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 21. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.69, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. 1, ап. 13 Б /тринадесет буква „Б'7, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 23,06 /двадесет и три цяло и шест стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.70 и 58517.102.33.1.68, под обекта: 58517.102.33.1.40 и над обекта: 58517.102.33.1.72 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 13 б /апартамент цифра тринадесет буква Б/, разположен във вход „А" на трети етаж на кота + 2,85 м с идентична по схема застроена площ от 23,06 /двадесет и три цяло и шест стотни/ квадратни метра състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор при граници на апартамента: коридор, двор и апартамент А13а с идентификационен номер 58517.102.33.1.70 и апартамент А14 с идентификационен номер 58517.102.33.1.68, заедно с припадащите се за апартамента 0,475 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 8,42 кв. м. и заедно с припадащите се 0,475 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 22. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.68, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. 1, ап. 14 /четиринадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 64,16 /шестдесет и четири цяло и шестнадесет стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.69 и 58517.102.33.1.67, под обекта: 58517.102.33.1.41 и над обекта: 58517.102.33.1.73 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 14 /апартамент цифра четиринадесет /, разположен във вход „А" на трети етаж на кота +2,85 м с идентична по схема застроена площ от 64,16 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор, перално помещение и тераса при граници на апартамента: коридор, двор и апартамент А136 с идентификационен номер 58517.102.33.1.67 и апартамент А15 с идентификационен номер 58517.102.33.1.69, заедно с припадащите се за апартамента 1,320 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 23,42 кв. м. и заедно с припадащите се 1,320 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 23. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.65, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. 1, ап. 13 /тринадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 61,31 /шестдесет и един цяло тридесет и една стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.64, под обекта: 58517.102.33.1.44 и над обекта: 58517.102.33.1.76 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 13 /апартамент цифра тринадесет/, разположен във вход „В" на трети етаж на кота +2,85 м с идентична по схема застроена площ от 61,31 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор и апартамент А16 с идентификационен номер 58517.102.33.1.66 и апартамент В 14а с идентификационен номер 58517.102.33.1.64, заедно с припадащите се за апартамента 1,262 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 22,38 кв. м. и заедно с припадащите се 1,262 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 24. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.64, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. 1, ап. 14 А /четиринадесет буква „А"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 38,53 /тридесет и осем цяло петдесет и три стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.65 и 58517.102.33.1.63, под обекта: 58517.102.33.1.45 и над обекта: 58517.102.33.1.77 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 14а /апартамент цифра четиринадесет буква „А"/, разположен във вход „В" на трети етаж на кота +2,85 м с идентична по схема застроена площ от 38,53 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент В13 с идентификационен номер 58517.102.33.1.65 и апартамент В 146 с идентификационен номер 58517.102.33.1.63, заедно с припадащите се за апартамента 0,793 % идеални части от общите части на сграда представляващи 14,07 кв. м. и заедно с припадащите се 0,793 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 25. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.60, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. 1, ап. 16/шестнадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 61,31 /шестдесет и едно цяло тридесет и една стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.61, под обекта: 58517.102.33.1.49 и над обекта: 58517.102.33.1.81 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 16 /апартамент цифра шестнадесет/, разположен във вход „В" на трети етаж на кота +2,85 м с идентична по схема застроена площ от 61,31 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент В156 с идентификационен номер 58517.102.33.1.61 и апартамент С 13 с идентификационен номер 58517.102.33.1.59, заедно с припадащите се за апартамента 1,262 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 22,38 кв. м. и заедно с припадащите се 1,262 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 26. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.73, с адрес: с. Проглед, п.к, 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. 2, ап. 18 /осемнадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102,1 предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 58,06 /петдесет и осем цяло и шест стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.72 и 58517.102.33.1.74, под обекта: 58517.102.33.1.68 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 18 /апартамент цифра осемнадесет/, разположен във вход „А" на четвърти етаж на кота + 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 58,06 /петдесет и осем цяло и шест стотни/ квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент А176 с идентификационен номер 58517.102.33.1.72 и апартамент А 19 с идентификационен номер 58517.102.33.1.74, заедно с припадащите се за апартамента 1,125 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 19,96 кв. м. и заедно с припадащите се 1,125 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 27. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.74 , с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. 2, ап. 19 /деветнадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 33,77 /тридесет и три цяло седемдесет и седем стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.73 и 58517.102.33.1.75, под обекта: 58517.102.33.1.67 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ Ш А 19 /апартамент цифра деветнадесет/, разположен във вход „А" на четвърти етаж на кота + 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 33,77 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент А18 с идентификационен номер 58517.102.33.1.73 и апартамент А 20 с идентификационен номер 58517.102.33.1.75, заедно с припадащите се за апартамента 0,654 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 11,61 кв. м. и заедно с припадащите се 0,654 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 28. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.75, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. 2, ап. 20 /двадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 39,76 /тридесет и девет цяло седемдесет и шест стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.74, под обекта: 58517.102.33.1.66 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 20 /апартамент цифра двадесет/, разположен във вход „А" на четвърти етаж на кота + 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 39,76 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент А19 с идентификационен номер 58517.102.33.1.74 и апартамент В 17 с идентификационен номер 58517.102.33.1.76, заедно с припадащите се за апартамента 0,771 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 13,67 кв. м. и заедно с припадащите се 0,771 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 29. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.76, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. 2, ап. 17 /седемнадесет/, който обект се намира Б сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 61,33 /шестдесет и един цяло тридесет и три стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.77, под обекта: 58517.102.33.1.65 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 17а /апартамент цифра седемнадесет, буква „А"/, разположен във вход „В" на четвърти етаж на кота + 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 61,33 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент А 20 с идентификационен номер 58517.102.33.1.75 и апартамент В 18а с идентификационен номер 58517.102.33.1.77, заедно с припадащите се за апартамента 1,189 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 21,08 кв. м. и заедно с припадащите се 1,189 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 30. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.77, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. 2, ап. 18 А /осемнадесет буква „А"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 38,53 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.76 и 58517.102.33.1.78, под обекта: 58517.102.33.1.64 и над обекта: 58517.102.33.1.87 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 18а /апартамент цифра осемнадесет, буква „А"/, разположен във вход „В" на четвърти етаж на кота 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 38,53 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент В 186 с идентификационен номер 58517.102.33.1.78 и апартамент В 17 с идентификационен номер ЗР517.102.33.1.76, заедно с припадащите се за апартамента 0,793 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 14,07 кв. м. и заедно с припадащите се 0,793 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 31. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.81, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. 2, ап. 20 /двадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение ша самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 61,33 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.80, под обекта: 58517.102.33.1.60 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 20 /апартамент цифра двадесет/, разположен във вход „В" на четвърти етаж на кота + 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 61,33 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент В 196 с идентификационен номер 58517.102.33.1.80 и апартамент С 17 с идентификационен номер 58517.102.33.1.82, заедно с припадащите се за апартамента 1,189 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 21,08 кв. м. и заедно с припадащите се 1,189 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 32.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.82, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. 2, ап. 17 /седемнадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 39,76 /тридесет и девет цяло седемдесет и шест стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.83, под обекта: 58517.102.33.1.59 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 17 /апартамент цифра седемнадесет/, разположен във вход „С" на четвърти етаж на кота + 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 39,76 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент В20 с идентификационен номер 58517.102.33.1.8 и апартамент С 18 с идентификационен номер 58517.102.33.1.83, заедно с припадащите се за апартамента 0,771 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 13,68 кв. м. и заедно с припадащите се 0,771 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;33. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.83, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. 2, ап. 18 /осемнадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентифик

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0301/ 812 30
Определяне на купувач
[кога] на 27.04.2018 10:30
252848
Онлайн са 155 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение