Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 290729
Публикувано на 13.03.2018 15:50
Посещения: 13
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Димитрова Илчева с рег. No: 765 обявява за публична продан
Парцел,22000 лв.,Старозагорски бани
Обявлението е активно
от 16.04.2018
до 16.05.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
с. Старозагорски бани
Населено място:
с. Старозагорски бани
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
22000.00 лв.
Площ (в кв.м):
549.000
292191
Описание:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68970.502.414 (шестдесет и осем хиляди деветстотин и седемдесет, точка, петстотин и две, точка, четиристотин и четиринадесет), с. Старозагорски бани, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 - 11/23.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ на поземления имот по актуална кадастрална скица от 549 кв. м. (петстотин четиридесет и девет квадратни метра), а по документ за собственост с площ от 500 кв. м. (петстотин квадратни метра), находящ се в с. Старозагорски бани, п.к. 6062 (шест хиляди шестдесет и две), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди: стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 331 (триста тридесет и едно), квартал: 25 (двадесет и пет), парцел III (три), при съседи: 68970.502.479, 68970.502.331, 68970.502.614.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
042/ 250 113
Определяне на купувач
[кога] на 17.05.2018 09:00
252850
Онлайн са 123 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение