Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 290730
Публикувано на 13.03.2018 15:53
Посещения: 22
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Димитрова Илчева с рег. No: 765 обявява за публична продан
Парцел,28000 лв.,Старозагорски бани
Обявлението е активно
от 16.04.2018
до 16.05.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
с. Старозагорски бани
Населено място:
с. Старозагорски бани
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
28000.00 лв.
Площ (в кв.м):
763.000
292192
Описание:

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68970.502.331 (шестдесет и осем хиляди деветстотин и седемдесет, точка, петстотин и две, точка, триста тридесет и едно), с. Старозагорски бани, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 - 11/23.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ на поземления имот по актуална кадастрална скица от 763 кв. м. (седемстотин шестдесет и три квадратни метра), а по документ за собственост с площ от 700 кв. м. (седемстотин квадратни метра), находящ се в с. Старозагорски бани, п.к. 6062 (шест хиляди шестдесет и две), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди: стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 331 (триста тридесет и едно), квартал: 25 (двадесет и пет), парцел II (две), при съседи: 68970.502.414, 68970.502.479, 68970.502.317, 68970.502.614.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
042/ 250 113
Определяне на купувач
[кога] на 17.05.2018 00:00
252851
Онлайн са 147 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение