Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 291371
Публикувано на 20.03.2018 14:48
Посещения: 46
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Росица Иванова Апостолова с рег. No: 848 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,58560 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 03.04.2018
до 03.05.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ж.к. Свобода
бл.42, вх.Б, ет.3, ап.30 , София
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
58560.00 лв.
Площ (в кв.м):
65.000
292833
Описание:

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 03.04.2018г. до 03.05.2018г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на длъжниците МАЯ СТОЯНОВА БИЖЕВА и АНДОН КРЪСТЕВ БИЖЕВ, а именно: АПАРТАМЕНТ № 30 /тридесет/, находящ се в гр. офия, СО, р-н „Надежда-Връбница“, в ж.к. „Свобода“, бл. 42 /четиридесет и две/, във вход „Б“ /буква „Б“/ на ІІІ-ти /трети/ етаж, със застроена площ от 65,20 /шестдесет и пет цяло и двадесет стотни/ кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и обслужващи помещения, при съседи по доказателствен акт за собственост: изток-ап.9, запад- ап.31, север- двор и от юг- двор, ЗАЕДНО С принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 /шест/, с полезна площ от 3,30 /три цяло и тридесет стотни/ кв.м., при съседи по доказателствен акт за собственост: изток-запад-север-юг-по ценообразуване на ГДНО, ЗАЕДНО С 4,246% /четири цяло двеста четиридесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части от вход „Б“ /буква „Б“/ на сградата и идеални части от правото на строеж върху мястото- поземлен имот, представляващ държавна земя, построена във ІІ-ра /втора/ зона по 18 /осемнадесет/ неденоминирани лева на кв.м., като съгласно схема №15-61928-13.02.2015г. на самостоятелен обект в сграда, издадена от СГКК-София апартаментът е с идентификатор 68134.1377.2012.1.30 /шест осем едно три четири . едно три седем седем . две нула едно две . едно . три нула/, с адрес: гр. София, р-н „Надежда“, ж.к. „Свобода“, бл.42, вх.Б /буква „Б“/, ет.3, ап.30, находящ се в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1377.2012 /шест осем едно три четири . едно три седем седем . две нула едно две/, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нова на обекта: 1 /едно/, с площ от 65,20 /шестдесет и пет цяло и двадесет стотни/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.1377.2012.1.9, 68134.1377.2012.1.31; под обекта: 68134.1377.2012.1.27; над обекта: 68134.1377.2012.1.33, заедно с всички подобрения в имота. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването за имота е в размер на 58 560 лв. (петдесет и осем хиляди петстотин и шестдесет лева). Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и петък от 17.00 до 18.00 часа през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по настоящото дело, вписана на 19.10.2017г., т.18, акт № 279/2017г., дв.вх.рег. № 68074/19.10.17г. в Служба по вписванията гр.София; Договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания-гр.София том 5, акт № 91/2015г., нот.дело 7302/27.02.2015г., дв.вх.рег. № 10344/27.02.15г. за сумата от 12782,30 евро. Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп. д. № 20178480401594. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд. На 04.05.2018г. в 11.30ч. в присъствието на явилите се наддавачи Частния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492 ГПК/.

... [повече информация в документите по-горе]
Особености:
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 980 68 20
Определяне на купувач
[кога] на 04.05.2018 11:30
253497
Онлайн са 183 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение