Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 291918
Публикувано на 26.03.2018 10:02
Посещения: 50
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Милен Иванов Бъзински с рег. No: 838 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,57600 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 02.04.2018
до 02.05.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
София
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
57600.00 лв.
Площ (в кв.м):
59.000
293380
Описание:

НАХОДЯЩИТЕ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, идентичен с парцел II- 2163 (втори, отреден за имот с планоснимачен номер две хиляди сто шестдесет и три), от квартал № 33 (тридесет и трети) по плана на град) София, местност „Ботаническа градина", утвърден със Заповед № 627/12.12.1960 г., Заповед № УЗ-006/25.01.1995 г., Заповед № РД 09-50- 1/29.10.2004 г. и Заповед № РД 50-29/09.02.2007г., с площ на поземления имот по документ за собственост от 21 367/двадесет и една хиляди триста шестдесет и седем/кв. м., а по скица - с площ от 20 760(двадесет хиляди седемстотин и шестдесет)кв. м., при граници съгласно представена скица: сухо дере, урегулиран поземлен имот, идентичен с парцел 1-2174 (парцел първи, отреден за имот с планоснимачен номер две хиляди сто седемдесет и четири), от две страни улица, и поземлен имот, идентичен с имот с планоснимачен № 2146(номер две хиляди сто четиридесет и шест), поземлен имот, идентичен с имот с планоснимачен №1676(номер хиляда шестстотин седемдесет и шест), поземлен имот, идентичен с имот с планоснимачен №1626(номер хиляда шестстотин двадесет и шест), поземлен имот, идентичен с имот с планоснимачен №1687(номер хиляда шестстотин осемдесет и седем). А съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, поземлен имот с идентификатор 68134.1970.2163, гр. София, общ. Столична, обл. София град, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-3 /11.01.2011 на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. София, район Витоша, кв. Драгалевци Площ: 21385 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), Стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2163, квартал: 33, парцел: II, съседи: 68134.1970.2062, 68134.1970.1987, 68134.1970.165, 68134.1970.372, 68134.1970.1130, 68134.1970.2668, 68134.1970.2669, 68134.1970.26, 68134.1970.2269, 68134.1970.1887, 68134.1970.2174, 68134.1970.2141, собственици: 131423953, "БИЛДИНГ ГРУП КЪНСТРАКШЪН" ООД, площ 21367 кв. м., извлечение от дружествен договор № 238 том XIX peг. 41867 от 03.07.2006г., издаден от Служба вписванията гр. София, Носители на други вещни права: няма данни, сгради, които попадат върху имота – няма. Ведно с инкорпорираното в правото на собственост върху урегулирания поземлен имот право на строеж за построяване на следните обекти, съгласно Разрешение за строеж №372/10.08.2006г. от СО, район Витоша и одобрени архитектурни проекти от 27.03.2008г., обособени в Група 1/едно/, Група 2/две/, Група З/три/ и Група 4/четири/ с обща застроена площ от 5 450,70/пет хиляди четиристотин и петдесет цяло и седемдесет стотни/кв. м. и РЗП от 37 975/тридесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и пет/кв. м., като Група 1 се състои от 4 /четири/ секции - А, Б, В и Г и една зона с рампи за автомобили - Обща РЗП за групата - 6 859,86 кв. м. Група 2 се състои от 5 /пет/ секции - А, Б, В, Г и Д и две зони с рампи за автомобили - Обща РЗП за групата - 11 260,25 кв. м. Група 3 се състои от 4 /четири/ секции - А, Б, В и Г и една зона с рампи за автомобили - Обща РЗП за групата - 8 062,03 кв. м. Група 4 се състои от 6 /шест/ секции - А, Б, В, Г, Д и Е и две зони с рампи за автомобили - Обща РЗП за групата - 11 723,03 кв. м., недвижими имоти: Група З/три/: Секция ААПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, на 2 /втори/ жилищен етаж, на кота + 3.00 /три цяло и нула стотни/ метра от жилищна сграда Група 3 /три/, Секция А /Буква „А”/ със застроена площ 58.98 /петдесет и осем цяло и деветдесет и осем стотни/ кв. м., състоящ се от: дневна-трапезария, кухня, спалня, коридор, баня-тоалетна, дрешник, тоалетна и тераса; при съседи: Апартамент № 4 от секция А; външен зид; Апартамент № 6 от Секция А; етажна площадка и Апартамент № 4 от Секция А; отдолу - Апартамент № 2, отгоре - Апартамент № 8, ведно с 0.89 % /нула цяло и осемдесет и девет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, представляващи 12.68 /дванадесет цяло и шестдесет и осем стотни/ кв. м. ., заедно с 0.19 % /нула цяло и деветнадесет стотни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху мястото;СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ Сс № 3 /три/, на -1 /минус първи/ етаж, на кота -3.00 /минус три цяло и нула стотни/ метра от жилищна сграда Група 3 /три/, със застроена площ 10.36 /десет цяло и тридесет и шест стотни/ кв. м., при съседи: Паркомясто № 29; складово помещение Сс № 5; складово помещение Сс № 6; външна стена; отдолу - подземен паркинг, отгоре - жилищен етаж, заедно с 0.16 % /нула цяло и шестнадесет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, представляващи 2.23 /две цяло и двадесет и три стотни/ кв.м., заедно с 0.03 % /нула цяло и три стотни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху мястото;ПАРКОМЯСТО № 3 /три/, на -1 /минус първи/ етаж, на кота -3.00 /минус три цяло и нула стотни/ метра от жилищна сграда Група 3 /три/, със застроена площ 36.28 /тридесет и шест цяло и двадесет и осем стотни/ кв. м., при съседи: Паркомясто № 2; външна стена; Паркомясто № 4; пътека за маневриране; отдолу - подземен паркинг, отгоре - жилищен етаж; заедно с 0.55 % /нула цяло и петдесет и пет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, представляващи 7.80 /седем цяло и осемдесет стотни/ кв. м., заедно с 0.12 % /нула цяло и дванадесет стотни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху мястото

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 980 59 42
Определяне на купувач
[кога] на 03.05.2018 11:30
254041
Онлайн са 126 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение