Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 294780
Публикувано на 16.04.2018 14:12
Посещения: 1
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Мая Цветанова Иванова с рег. No: 748 обявява за публична продан
Земеделски имот,43322.4 лв.,Орсоя
Обявлението е активно
от 18.04.2018
до 18.05.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Орсоя
Тип на имуществото:
Земеделски/Поземлен имот
Начална цена:
43322.40 лв.
Площ (в кв.м):
69158.000
296269
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на с. Орсоя, общ. Лом, обл. Монтана, местността Дръмките, имот № 040005, с площ от 69.158 дка, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: Трета, при граници и съседи: № 000135 – Полски път на Община Лом, № 351013 – Нискостъблена гора на насл. на Косто Савов Ценов, № 351012 – Нискостъблена гора на насл. на Иван Каменов Иванов, № 351011 – Нискостъблена гора на насл. на Илия Станкулов Генов, № 351010 – Нискостъблена гора на насл. на Петър Ценков Савов, № 351014 – Горско-стопанска територия на насл. на Никола Петров Ковачев, № 000161 – Полски път на Община Лом, № 000163 – Полски път на Община Лом, № 352011 – Горско-стопанска територия на насл. на Васил Ценков Кръстев, № 352004 – Широколистна гора на насл. на Русин Младенов Първанов, № 352005 – Широколистна гора на насл. на Тодор Първанов Георгиев, а съгласно документ за собственост представлява: Нива в землището на с. Орсоя с ЕКАТТЕ 53970, общ. Лом, с площ от 69.158 дка, трета категория, в местността Дръмките, ИМОТ № 040005 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: Полски път № 000135, Нискостъблена гора № 351013, Нискостъблена гора № 351012, Нискостъблена гора № 351011, Нискостъблена гора № 351010, Горско – стопанска територия № 351014, Полски път № 000161, Полски път № 000163, Горско – стопанска територия № 352011, Широколистна гора № 352004, Широколистна гора № 352005

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
096/ 305 205
Определяне на купувач
[кога] на 21.05.2018 09:30
255884
Онлайн са 129 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение